AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a
continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquesta web
ésSERLIMKA, SL, en endavant EL TITULAR amb domicili a 08170-Montornes del
Vallès, C/ De Blas Infante, 24, i amb número de C.I.F B63311674, degudament inscrita al corresponent Registro Mercantil.

I.- USUARIS:

L'accés i/o l’ús a aquesta pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició
d'usuari, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si s’ escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en
relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre
públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol forma, puguin causar
perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d’ imatge,
fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

- La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es tingui l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

- Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

- La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

- Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà
diferents dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment es facin servir a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc Web de EL TITULAR

III.- MODIFICACIÓ UNILATERAL:

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho
consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar
els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o d’ús del lloc Web.

IV.- HIPERENLLAÇOS:

L'establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i qualsevol de les
pàgines web del lloc Web de EL TITULAR estarà sotmès a les següents condicions:

- No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de EL TITULAR

- Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

- La pàgina web en la qual s'estableixi l’ hiperenllaç no contindrà cap marca,
nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EL TITULAR.

- Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o
serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es
realitzi l’ "hiperenllaç", ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i
perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

- La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o
dels seus serveis o continguts.

- La falta d'utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o
continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o
expectatives dels usuaris.

- L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

- La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels
usuaris, dels continguts.

- L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions
Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del
lloc Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

- La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis
prestats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris en el lloc
Web.

- L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc Web.

VI. DURADA:
La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis que s’hi presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, EL TITULAR es reserva el dret d’
interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol
dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que
qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus
legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant:

- Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits.
Si la reclamació la presenta un tercer distint de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.

- Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la
seva ubicació en el Web.

- Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.

- Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca EL TITULAR i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense
l'autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva
responsabilitat dels mateixos.

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola i europea
vigents.

EL TITULAR i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués
correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de
l'usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se
derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí
s’estableix. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, EL TITULAR i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).